Tarcza 4.0 – co nowego wprowadza z punktu widzenia pracodawcy?

Rząd poprzez uchwalenie 4 czerwca 2020 r. Tarczy Antykryzysowej 4.0 wyciągnął rękę w stronę pracodawców. Dotychczasowe zmiany były ukłonem w stronę pracowników, jednak tym razem nowe zapisy dotyczą zatrudniających – głównie w kontekście utrzymania miejsc pracy. Co się zmieni po wprowadzeniu w życie tych rozwiązań?

Tarcza 4.0

Zmiany dotyczą ustaw Kodeksu Pracy, zatem nie obejmują pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Nowe przepisy pozwalają nam nie tylko zaoszczędzić, ale także dostosować stanowisko pracy i obowiązki pracowników do zmieniających się warunków w obliczu pandemii koronawirusa. Dotyczą głównie urlopów, pracy zdalnej i odpraw.

Zaległy urlop

Rząd wprowadza zawieszenie na pewien czas obowiązku wykorzystania zaległego urlopu do 30 września roku bieżącego. Ma to na celu zapobieganie kumulacji dni wolnych, które nie zostały wykorzystane w poprzednich latach oraz w roku obecnym.

Ograniczenie kwoty odpraw i odszkodowań

Dotychczas wypłacona pracownikowi odprawa czy odszkodowanie przysługiwały w kwocie trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Teraz zatrudniony będzie miał prawo otrzymać kwotę nie wyższą niż 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 26 tysięcy złotych brutto. Jest to zmiana korzystna jeśli zwalniamy pracownika, którego miesięczne wynagrodzenie jest bardzo wysokie.

Uregulowanie zasad pracy zdalnej

Kodeks Pracy w obecnym brzmieniu nie wspomina o home office. Możemy w nim znaleźć jedynie informacje o telepracy, jednak nie jest to pojęcie tożsame. Celem Tarczy 4.0 jest określenie sposobu, w jaki może być wykonywana praca zdalna. Ma to zapobiec nadużyciom zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

Umowy o zakazie konkurencji

Ustawa przewiduje możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu danego stosunku prawnego, z jakiego zakaz ten wynika. Zmiana ta ma obowiązywać w czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zapis ten niesie za sobą również konsekwencje dla pracodawców, gdyż pracownik po wygaśnięciu umowy nie będzie zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji.

Zawieszenie regulaminów

Zmianie ulegną zasady, według których pracownicy korzystają z różnego rodzaju porozumień i regulaminów – przewiduje się czasowe zawieszenie ich stosowania. Dotyczy to między innymi funduszu socjalnego, który generuje niemałe koszty, szczególnie w przypadku zatrudniania dużej ilości pracowników. Poza zawieszeniem dokonywania wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie będziemy również zobowiązani do dokonywania podstawowego odpisu na ten fundusz.