Prawo Budowlane

Obsługa procesów budowlanych i inwestycyjnych

Kancelaria SWG posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów budowlanych i inwestycyjnych. Świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich uczestników procesu budowlanego: deweloperów, inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych, podwykonawców.

Oferujemy naszym Klientom

 • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji,
 • wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości,
 • pomoc prawną w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane,
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę,
 • obronę praw oraz interesów osób nie będących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie konsorcjum inwestycyjnego,
 • przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe i o roboty budowlane,
 • pomoc prawną dla inwestora przy tworzeniu procedur i instrukcji dotyczących budowy i organizacji placu budowy,
 • świadczenie pomocy prawnej architektom, geodetom i pośrednikom w zakresie obrotu nieruchomościami i innych zagadnień prawa rzeczowego,
 • pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską,
 • obronę interesów wykonawców robót budowlanych,
 • pomoc przy legalizacji samowoli budowlanej.