Dochodzenie Odszkodowań

Odzyskiwanie odszkodowań należnych w przypadku szkody

dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań powypadkowych wrocław

Doświadczenie Kancelarii SWG z Wrocławia w dochodzeniu odszkodowań, pozwala na sprawne wyrównanie finansowe od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Kancelaria SWG oferuje swą pomoc:

 • osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym (kierowcom, pasażerom, pieszym),
 • osobom poszkodowanym w innym wypadku losowym, które doznały urazu wskutek potknięcia na oblodzonym chodniku, spadającej dachówki z nieremontowanego dachu, czy pogryzienia przez psa,
 • osobom poszkodowanym wskutek błędu lekarskiego,
 • osobom poszkodowanym podczas prac w gospodarstwie rolnym,
 • gdy zakład ubezpieczeń zaniża należne Państwu odszkodowanie albo w ogóle odmawia wypłaty,
 • gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba dla Państwa bliska,
 • gdy zaproponowano Państwu rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej,
 • gdy wypłata z Państwa polisy na życie jest nie satysfakcjonująca,
 • gdy Państwa mienie zostało zniszczone lub uszkodzone,
 • gdy Państwa samochód został skradziony lub też uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Kancelaria SWG z Wrocławia oprócz dochodzenia odszkodowań może dla Państwa uzyskać:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jakiego doznaliście Państwo w wypadku,
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji, jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem – odszkodowania powypadkowe (Wrocław),
 • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego, kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni,
 • dochodzenie odszkodowania za utracone w wyniku wypadku zarobki,
 • rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów lub utraty powodzenia na przyszłość,
 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 • odszkodowanie za zniszczone mienie, za skradziony lub uszkodzony samochód,
 • odzyskiwanie odszkodowania (Wrocław), gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych lub gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT.

Dodatkowo dochodzimy roszczeń odszkodowawczych oraz pochodnych od Skarbu Państwa oraz instytucji finansowych z tytułu:

 • wadliwych decyzji administracyjnych i ich skutków finansowych,
 • niezgodnych z prawem orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości,
 • naruszających prawo, wadliwych, wprowadzających w błąd lub powodujących negatywne skutki finansowe bądź nieprawidłowo wykonanych umów zawartych z bankami; ubezpieczycielami, czy innymi instytucjami finansowymi.

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń obejmuje w szczególności:

 • wzruszanie wadliwych, niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów Państwa,
 • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec organów Państwa,
 • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec banków, ubezpieczycieli, czy innych instytucji finansowych.