Prawo Administracyjne

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

Kancelaria SWG świadczy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego. Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

W tym zakresie:

 • przygotowujemy ekspertyzy z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej,
 • sporządzamy wnioski inicjujące postępowania administracyjne,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tj. w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w tym w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji (np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym), a także przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym,
 • świadczymy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • doradzamy lub bezpośrednio prowadzimy postępowania, w przedmiocie:
  • zaskarżenia decyzji administracyjnej,
  • zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej,
  • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
  • wznowienia postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
 • w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzimy postępowania w przedmiocie:
  • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
  • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
  • zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.