Prawo Bankowe

Współpracujemy z wyspecjalizowanym zespołem radców prawnych

Kancelaria SWG współpracuje z zespołem radców prawnych wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa. Eksperci ci posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu prawa bankowego, ale i umiejętności praktyczne nabyte w ciągu wielu lat obsługi Klientów z sektora bankowego.

W tym zakresie Kancelaria SWG m.in. oferuje:

  • opracowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a w szczególności rozwiązywanie bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, w tym transakcji operacji walutowych,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych – regulaminów, wzorów umów,
  • opracowywanie i opiniowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń,
  • opracowywanie i opiniowanie umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym uzyskaniu tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody,
  • prowadzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej postępowań postępowań windykacyjnych wobec dłużników,
  • reprezentację instytucji finansowych przed organami sprawującymi czynności kontrolne,
  • zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych, w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych.