Restrukturyzacja metoda na ochronę przed upadłością?

Trwająca epidemia wirusa Covid-19 spowodowała wiele negatywnych skutków społeczno-gospodarczych. Poza zagrożeniem dla zdrowia i życia wielu ludzi sprawiła, że gospodarka przeżywa regres. W dobie zastoju wiele firm – zwłaszcza tych mniejszych – stało się niewypłacalnych. Jednocześnie, ustawodawca zdecydował się na wdrożenie procedury restrukturyzacyjnej. Czy stanowi ona ochronę przed upadłością? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

To zespół działań, które zmierzają do optymalizacji aktywów przedsiębiorstwa oraz poprawy jego wizerunku na rynku. Najczęściej dotyczą sfery kapitałowej (a więc majątku firmy) lub zarządczej (kwestii związanych z organizacją biznesu).

Celem restrukturyzacji jest przede wszystkim ustalenie, dlaczego kryzys w ogóle wystąpił oraz wyeliminowanie tych przyczyn. Procedura zmierza także do poprawy relacji z wierzycielami oraz kontrahentami, jak również do pozyskania nowych źródeł finansowania. Ustawa o prawie restrukturyzacyjnym oferuje cztery rodzaje postępowań: jednego pozasądowego oraz trzech prowadzonych przez sąd upadłościowy.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie pozasądowe to tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu. Prowadzone jest ono przez doradcę restrukturyzacyjnego. Ostatecznie jednak decyzja o tym, czy zatwierdzić wypracowany układ, należy do sądu.

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe, wyróżniamy:

  • postępowanie układowe,
  • przyspieszone postępowanie układowe oraz
  • postępowanie sanacyjne.

Pierwsze dwa postępowania zmierzają do zawarcia układu po zatwierdzeniu spisu wierzytelności (w trybie zwykłym lub przyspieszonym). Z kolei postępowanie sanacyjne pozwala na przeprowadzenie w pierwszej kolejności działań sanacyjnych przez dłużnika. Jest ono najbardziej złożone, ale potencjalnie może także w największym stopniu poprawić sytuację przedsiębiorstwa.

Czy restrukturyzacja naprawdę chroni dłużnika przed upadłością?

Choć jest to pewien skrót myślowy – rzeczywiście, na takie pytanie można udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z ustawą, od momentu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego prawomocnego zakończenia lub umorzenia nie można wszcząć postępowania upadłościowego.

Co więcej, jeżeli do sądu upadłościowego w tym samym czasie wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości i wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje ten drugi wniosek. Nawet zaś, gdy pierwszy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd upadłościowy wstrzyma jego rozpoznanie do czasu wydania prawomocnego wyroku w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacja to silne narzędzie w rękach dłużnika, które pozwala na ochronę jego aktywów i daje firmie szansę na przeżycie. Preferencyjna pozycja tego postępowania to znak, że ustawodawca daje priorytet zapewnieniu ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej, nawet kosztem niektórych wierzycieli.