OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Wiązowska – Grehl z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 19/20 lok. 1 (dalej „Kancelaria”);

2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych przez Kancelarię, proszę o kontakt po adresem poczty elektronicznej: biuro@kancelariaswg.pl;

3. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię jest:

a. świadczenie pomocy prawnej w wykonaniu umowy zawartej z Panią/Panem, w tym:

I. umożliwienie przesyłania informacji związanych z działalnością Kancelarii i z łączącą Kancelarię z Panią/Panem umową drogą elektroniczną, jak również pełnego korzystania z usług Kancelarii,

II. kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez Kancelarię działalności,

III. realizacja umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności Kancelarii

b. spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
c. prawnie uzasadniony interes Kancelarii, którym jest:

I. kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon,

II. pozasądowa windykacja należności;

III. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

IV. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa);

d. w przypadku wyrażenia zgody przez Panią/Pana, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

4. Kancelaria udostępnia Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi IT oraz usługi księgowe. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, Kancelaria może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym;

5. dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c. archiwizacyjnych,
d. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
e. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez Kancelarię przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;

6. przysługują Pani/Panu uprawnienia wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8. podanie danych osobowych wymagane jest w celu zawarcia umowy na podstawie której świadczona jest pomoc prawna, zaś ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy, a tym samym świadczenie pomocy prawnej na Pani/Pana rzecz przez Kancelarię.