Dochodzenie Odszkodowań

Odzyskiwanie odszkodowań należnych w przypadku szkody

dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań powypadkowych wrocław

Doświadczenie Kancelarii SWG z Wrocławia w dochodzeniu odszkodowań, pozwala na sprawne wyrównanie finansowe od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Kancelaria SWG oferuje swą pomoc:

  • osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym (kierowcom, pasażerom, pieszym),
  • osobom poszkodowanym w innym wypadku losowym, które doznały urazu wskutek potknięcia na oblodzonym chodniku, spadającej dachówki z nieremontowanego dachu, czy pogryzienia przez psa,
  • osobom poszkodowanym wskutek błędu lekarskiego,
  • osobom poszkodowanym podczas prac w gospodarstwie rolnym,
  • gdy zakład ubezpieczeń zaniża należne Państwu odszkodowanie albo w ogóle odmawia wypłaty,
  • gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba dla Państwa bliska,
  • gdy zaproponowano Państwu rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej,
  • gdy wypłata z Państwa polisy na życie jest nie satysfakcjonująca,
  • gdy Państwa mienie zostało zniszczone lub uszkodzone,
  • gdy Państwa samochód został skradziony lub też uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Kancelaria SWG z Wrocławia oprócz dochodzenia odszkodowań może dla Państwa uzyskać:

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jakiego doznaliście Państwo w wypadku,
  • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji, jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem – odszkodowania powypadkowe (Wrocław),
  • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego, kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni,
  • dochodzenie odszkodowania za utracone w wyniku wypadku zarobki,
  • rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów lub utraty powodzenia na przyszłość,
  • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy,
  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
  • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny,
  • odszkodowanie za zniszczone mienie, za skradziony lub uszkodzony samochód,
  • odzyskiwanie odszkodowania (Wrocław), gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych lub gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT.

Dodatkowo dochodzimy roszczeń odszkodowawczych oraz pochodnych od Skarbu Państwa oraz instytucji finansowych z tytułu:

  • wadliwych decyzji administracyjnych i ich skutków finansowych,
  • niezgodnych z prawem orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości,
  • naruszających prawo, wadliwych, wprowadzających w błąd lub powodujących negatywne skutki finansowe bądź nieprawidłowo wykonanych umów zawartych z bankami; ubezpieczycielami, czy innymi instytucjami finansowymi.

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń obejmuje w szczególności:

  • wzruszanie wadliwych, niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów Państwa,
  • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec organów Państwa,
  • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec banków, ubezpieczycieli, czy innych instytucji finansowych.